M247 Sergeant York โครงการ ปตอ.อัตตาจร Epic fail ของสหรัฐฯ

ประวัติโครงการพัฒนาปืนต่อสู้อากาศยานอัตตาจร M247 Sergeant York ของสหรัฐฯ สมัยสงครามเย็น

อ่านต่อ