ระบบป้องกันภัยทางอากาศ 9K31 Strela-1 (SA-9 Gaskin) ของสหภาพโซเวียต

ประวัติและขีดความสามารถระบบป้องกันภัยทางอากาศ 9K31 Strela-1 หรือ SA-9 Gaskin ของสหภาพโซเวียต

อ่านต่อ

ระบบป้องกันภัยทางอากาศ 2K11 Krug (SA-4 Ganef) ของสหภาพโซเวียต

ประวัติและขีดความสามารถระบบป้องกันภัยทางอากาศ 2K11 Krug หรือ SA-4 Ganef ของสหภาพโซเวียต สมัยสงครามเย็น

อ่านต่อ